Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 realizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu składa się z 41 projektów.

Programem zostaną objęci uczniowie klas I szkół podstawowych z 4 miast na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) i 37 powiatów (białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski,  przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski) w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Program ten realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16 w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci z klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Ponadto Programem zostaną objęci również rodzice/opiekunowie, personel oświaty oraz pracownicy podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielającego świadczenia w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej.

Celem głównym Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Cele szczegółowe Programu:

 • objęcie badaniami przesiewowymi całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych z 4 miast na prawach powiatów i 37 powiatów województwa mazowieckiego,
 • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
 • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
 • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
 • zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu.

Oczekiwane efekty Programu:

 • zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń słuchu poprzez odpowiednie działania diagnostyczne, lecznicze i terapeutyczne,
 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przyczyn zaburzeń słuchu,
 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej higieny słuchu,
 • zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej przesiewowych badań słuchu,
 • zwiększenie wykrywalności zaburzeń słuchu u dzieci poprzez upowszechnienie wykonywania przesiewowych badań słuchu,
 • zwiększenie dostępności do badań słuchu w rejonach pozamiejskich,
 • zwiększenie umiejętności i kompetencji personelu medycznego w wykrywaniu wad słuchu u dzieci,
 • określenie skali problemu wad słuchu u dzieci z terenu województwa mazowieckiego.

Program będzie realizowany z podziałem na zadania:

 1. Akcje informacyjne
 2. Działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców i dzieci
 3. Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych
 4. Konferencje szkoleniowe dla personelu medycznego

 

1. Akcje informacyjne

Celem akcji jest poinformowanie kluczowych instytucji oświatowych i samorządowych o realizowanym Programie.

2. Działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców i dzieci w trakcie wywiadówek/zebrań w szkole lub w czasie godzin lekcyjnych.

Planowany ramowy program spotkania obejmie poniższe zagadnienia:

 • realizacja przesiewowego badania słuchu,
 • prawdopodobieństwo wystąpienia ubytku słuchu u dzieci,
 • objawy wskazujące na możliwe problemy ze słuchem,
 • ogólne zasady postępowania w celu ograniczenia ryzyka występowania wad słuchu,
 • sposoby leczenia i rehabilitacji zaburzeń słuchu.

3. Badania przesiewowe słuchu dla uczniów klas I szkół podstawowych

Badania wykonane będą w godzinach lekcyjnych lub w innym miejscu i porze gwarantującej poprawne wykonanie badania oraz wysoką frekwencję uczestników.

BADANIA SĄ BEZPŁATNE, ALE ICH WYKONANIE
WYMAGA ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW!

Formularz świadomej zgody na udział w Programie zostanie przekazany do szkół, jest również możliwy do pobrania.

Kryteria dyskwalifikacji z badania audiometrycznego dziecka (przeciwwskazania do wykonania badania – w dniu badania):

 • stałe przeciwskazania – nieprawidłowości rozwojowe, problemy behawioralne, wcześniejsze wykrycie zaburzeń słuchu u dziecka, objęcie dziecka specjalistyczną opieką medyczną w zakresie głuchoty lub niedosłuchu, protezowanie aparatem słuchowym,
 • czasowe przeciwwskazania medyczne stwierdzone podczas lekarskiego badania wstępnego – np. przeziębienie, zapalenie ucha środkowego.

W ramach badania przesiewowego wykonane zostaną:

 • wstępne badanie lekarskie,
 • progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach zostanie ono rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) – u dzieci zakwalifikowanych przez lekarza,
 • badanie dźwiękami LINGA (dźwięki mowy) – w przypadku wskazań audiologicznych.

4. Konferencje szkoleniowe dla personelu medycznego

Konferencje realizowane będą w formie stacjonarnych konferencji szkoleniowych w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach i metodą kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu.

Planowany ramowy program szkolenia obejmie poniższe zagadnienia:

 • rodzaje ubytków słuchu,
 • możliwości diagnostyki i leczenia zaburzeń słuchu,
 • metody zapobiegania (profilaktyka) zaburzeniom słuchu,
 • zasadność i metodologia prowadzenia badań przesiewowych słuchu.

Konferencje skierowane są do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą i udzielających świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej, na podstawie umowy o udzielaniu świadczeń z właściwym oddziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na stanowisku medycznym) lub współpracowników (osób współpracujących z ww. podmiotem na podstawie np. umowy zlecenia i świadczących usługi medyczne) będących lekarzem lub pielęgniarką.