Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Szanowni Państwo,

profesor Henryk Skarżyńskimiło mi poinformować, że rozpoczęliśmy realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. Jest on realizowany w 4 miastach na prawach powiatu (Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce) oraz 37 powiatach (białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński, żyrardowski). Program realizowany jest w ramach ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu zamkniętego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych – zwiększenie wczesnej wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Zasadniczym celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Cele szczegółowe Programu:

  • objęcie badaniami całej populacji uczniów kl. I szkół podstawowych z 4 miast na prawach powiatu i 37 powiatów województwa mazowieckiego,
  • umożliwienie dzieciom wczesnej diagnostyki i/lub leczenia zaburzeń słuchu u dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego,
  • podniesienie świadomości rodziców/opiekunów, a także pracowników oświaty na temat celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu,
  • upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę w szkole,
  • zdobycie przez personel medyczny kompetencji w zakresie organizacji badań przesiewowych słuchu.

Wyniki dotychczasowych programów badań przesiewowych pokazały, że nawet co 5–6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, mające istotne znaczenie dla jego rozwoju i osiąganych wyników w nauce. Należy podkreślić, że 60% rodziców dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego słuchu nie ma świadomości problemów związanych ze słyszeniem u swoich dzieci. Badania ankietowe wykazały ponadto, że dzieci ze znacznym niedosłuchem dwukrotnie rzadziej osiągają dobre wyniki w nauce oraz trzykrotnie częściej mają wyniki bardzo słabe w porównaniu z dziećmi o słuchu prawidłowym. Uzyskane dane potwierdziły zatem zarówno bardzo dużą skalę występowania zaburzeń słuchu wśród dzieci w wieku szkolnym, jak i potrzebę prowadzenia badań przesiewowych w tym zakresie.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań przesiewowych słuchu u Państwa dziecka.

Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński